Alexis Kliniek

Klachtenregeling

Alexis Kliniek vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven wij ernaar om u, tijdens uw bezoek in onze kliniek, zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Onze medewerkers proberen hun werk zo zorgvuldig mogelijk te doen. Ondanks deze inzet kan het voorkomen dat er dingen gebeuren die u als onjuist of onterecht ervaart. Menselijke vergissingen en fouten zijn niet altijd uit te sluiten.

Bent u ontevreden? Laat het ons weten, dan kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken. Wij hebben hiervoor een klachtenprocedure in het leven geroepen.

Het doel van de klachtenprocedure is om door zorgvuldig en onpartijdig onderzoek tot een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing te komen met als uiteindelijk doel het bevorderen van de patiëntenzorg voor u en voor toekomstige patiënten.

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop u uw klacht naar voren kunt brengen.

over-ons

1.  Klacht direct bespreken

De snelste manier om de oorzaak van uw klacht weg te nemen is natuurlijk deze te bespreken met de betreffende behandelaar. Samen overlegt u dan hoe het probleem opgelost kan worden. Vaak voorkomt zo’n gesprek verdere onduidelijkheden.

2.  Klachtenfunctionaris

Wenst u geen gebruik te maken van een gesprek, of u bent niet tevreden met de uitkomst van het gesprek dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris van Alexis Kliniek. Het doel van de inzet van deze klachtenfunctionaris is het bereiken van een voor u en de betreffende behandelaar / Alexis Kliniek bevredigende uitspraak en oplossing voor de klacht. De klachtenfunctionaris bekijkt allereerst of er een andere manier dan een formele klachtenbehandeling mogelijk is. Mocht dit niet mogelijk zijn dan onderzoekt de klachtenfunctionaris beide kanten van de klacht. In dat kader voert hij gesprekken zowel met u als de betreffende behandelaar/Alexis Kliniek, eventuele andere betrokkenen en onderzoekt hij de gevolgde procedures. Hij/zij adviseert vanuit zijn/haar onafhankelijkheid zowel u als de betreffende behandelaar/Alexis Kliniek over de mogelijkheden voor verdere klachtafhandeling. Binnen de wettelijke termijn van 6 weken bericht het bestuur van Alexis Kliniek u vervolgens tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid, welke beslissingen zij over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen en binnen welke termijn eventuele maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd. Indien het onderzoek naar uw klacht meer tijd kost, dan kan de termijn van 6 weken met ten hoogste 4 weken verlengd worden. U ontvangt hiervan voor het verstrijken van de termijn schriftelijk bericht van Alexis Kliniek.

Indienen van een klacht

In de klacht moeten in ieder geval de volgende gegevens naar voren komen:

  • Uw naam, voorletters en geboortedatum
  • Uw adres, postcode en telefoonnummer
  • De naam van degene tegen wie de klacht is gericht
  • De datum waarop het incident zich voordeed
  • Een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het gebeuren (eventueel kunt u de namen van andere betrokkenen of getuigen vermelden)
  • Plaats, datum en uw handtekening

Indien een klacht niet over uzelf gaat, dient u dat duidelijk aan te geven. U moet dan wel de volledige gegevens van deze persoon en de relatie waarin u tot deze persoon staat vermelden en daarbij stukken meesturen waaruit blijkt dat u gemachtigd bent namens deze persoon op te treden.

Adres:

Klachtenfunctionaris Alexis Kliniek

Thomas Mannplaats 301

3069 NJ Rotterdam

per email:

b.boukhari@alexiskliniek.nl

Ook voor vragen over het klachtenafhandelingsproces als zodanig kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker kwaliteitszorg van Alexis Kliniek.

3.  Geschillencommissie

Leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing dan is de volgende stap dat u zich kunt wenden tot een externe onafhankelijke geschillencommissie: https://www.degeschillencommissiezorg.nl. De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden van wie één met een medische achtergrond. Wanneer een geschil wordt ingediend zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van de klacht. Afhankelijk van de aard van het geschil wordt door de voorzitter bepaald hoe de commissie tot een uitspraak komt. Op de website kunt u de gehele procedure terugvinden. De Geschillencommissie kan een klacht behandelen wanneer het gaat om zaak- of persoonsschade. Deze externe geschillencommissie kan uw klacht onderzoeken en hierover een uitspraak doen. Belangrijk daarbij is dat een klacht binnen een jaar na de datum van de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft dan wel binnen 6 maanden na de uitspraak van het bestuur van Alexis Kliniek in de klachtenprocedure, bij de geschillencommissie ingediend dient te worden. De geschilleninstantie is bevoegd over een geschil een uitspraak te doen bij wege van bindend advies, alsmede een vergoeding van geleden schade toe te kennen.

Correspondentieadres:

De Geschillencommissie Zorg

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

Geheimhouding

De medewerkers van Alexis Kliniek en de klachtenfunctionaris verbonden aan Alexis Kliniek zijn verplicht tot geheimhouding. Gegevens worden pas aan derden ter beschikking gesteld indien betrokkene daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Inschakelen van een andere instantie buiten de kliniek

Indien u zich met uw klacht tot een instantie buiten onze kliniek wendt, verzoeken wij u de directie van Alexis Kliniek hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Klacht indienen

Een beroep doen op de GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN

Mocht u van mening zijn dat uw klacht of claim niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u de Geschillencommissie om een uitspraak vragen. De Alexis Kliniek is aangesloten bij de GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN.

De geschillencommissie doet in principe binnen zes maanden uitspraak. De uitspraak is bindend. De Geschillencommissie is onafhankelijk. Meer informatie over de Geschillencommissie vindt u op

https://www.degeschillencommissiezorg.nl.

Aan de behandeling van de klacht bij de geschillencommissie zijn kosten verbonden. Slechts in hoge uitzonderingsgevallen kunt u ook rechtstreeks bij de Geschillencommissie terecht. Ook hier leest u meer over op https://www.degeschillencommissiezorg.nl.